Javni natječaj

2. 5. 2023.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama, članak 5. (NN 13/2022.)  i  Statuta Turističke zajednice mjesta Silba, a sukladno odluci Turističkog vijeća, direktorica Turističke zajednice mjesta Silba raspisuje

 

​​​​​​JAVNI NATJEČAJ

za  radno mjesto:

Voditelj_ica Turističko informativnog centra (TIC-a)

 

Broj izvršitelja: 1 Izvršitelj (m/ž), na određeno nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno) 15.05. – 30.09.2023.

Izvršitelj_ica treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u turizmu,
 3. znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu.

Poslovi Voditelja_ice obuhvaćaju vođenje i organiziranje stručnih i administrativnih poslova na:

 • Voditelj_ica turističko-informativnog centra:

 • vodi i organizira poslove turističko-informativnog centra,
 • prikuplja, obrađuje i daje informacije u cilju promicanja turizma na području TZM Silba,
 • pomaže u organizaciji i pripremi kulturno-umjetničkih, zabavnih i sportskih priredbi i drugih manifestacija od važnosti za Turističku zajednicu mjesta Silba
 • daje potrebne turističke informacije svim zainteresiranima,
 • obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri direktor/ica,
 • za svoj rad odgovora direktorici TZM Silba, te jednom godišnje predaje Turističkom vijeću TZM Silbe izvještaj o svom radu.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati_kandidatkinje su dužni priložiti:

 • životopis – vlastoručno potpisan,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz iz kojeg je vidljivo da kandidat/kinja ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u turizmu (presliku potvrde, odnosno elektroničkog zapisa o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda ili uvjerenje poslodavca odnosno druga isprava npr. preslika ugovora o radu, rješenja ili sl.),
 • dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika (svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju jednog stranog jezika),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko kandidat/kinja ima položen stručni ispit),
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika svjedodžbe, indeksa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu).

U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), voditeljem_icom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Turistička zajednica mjesta Silba kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za radno mjesto Voditelja_ice turističko informativnog centra u Turističkoj zajednici mjesta Silba“ na adresu: TZM Silba, Silba 412, 23295 Silba.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 dana od dana objave Natječaja na službenim stranicama Turističke zajednice mjesta Silba www.tzsilba.hr, odnosno zaključno sa 10.svibnja 2023. godine.

Urednom/potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat_kinja koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Za kandidate_kinje prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju, o čemu će odabrani kandidati_kinje biti pravovremeno obavješteni.

Ako kandidat_kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao_la prijavu na Natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Turistička zajednica mjesta Silba zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj Natječaj, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Direktorica TZM Silbe:

Natasha Kadin

Javni natječaj možete OVDJE preuzeti.